Neuměřice
Neuměřice

Historie - až k současnosti

 

Historie a období do I. světové války

Pohled NeuměřicObec Neuměřice se nachází v okrese Kladno na trati ČD Slaný - Kralupy nad Vltavou, leží v nadmořské výšce cca 197 metrů n.m., okolní pláně dosahují výšky 250 – 280 metrů n.m., v údolí asi 25 km dlouhého Svatojiřského potoka, který pramení u Libušína a teče do Kralup n. Vlt., kde se spojuje se Zákolanským potokem a vlévá se do Vltavy.

Nejstarší dochovaná zmínka o obci Neuměřice pochází z roku 1158. Obec se v těchto dobách psala Nevremic, Neumierizicze, Neumierzicze, Neaumeritz, Nauměřice, Nouměřice, Neuměřici, Neumeritz atd. Existuje více verzí, jak název Neuměřice vlastně vznikl. Většina historiků se klaní k názoru, že bývá často nesprávně odvozováno od vladyky Neuměra a spíše se přiklání k tomu, že Neuměřice byly vlastně „nově vyměřeny“.

 
Na území dnešních Neuměřic se našly archeologické nálezy, keramika, střepy z nádob, zvířecí kosti, hliněné hranolky, také prehistorické sídliště s odpadkovými jámami, kostrový hrob. Proto můžeme z těchto nálezů usuzovat, že zde bylo poměrně časté osídlení.kaplička
 
Jedinou sakrální stavbou je kaplička Panny Marie Svatohorské a  sv. Ludmily, postavená cca v letech 1798 - 1800.  V roce 1991  byla  provedena   výměna oken a dveří,  opravena fasáda, provedena výmalba. V listopadu r. 1999 došlo ke krádeži zvonu. Zvon pocházel z  roku 1876; bylo to v okolí jediné dílo od A.Waitze ze Slaného.  Nový zvon, dar od místního občana, byl vysvěcen 15.září 2007, v předvečer svátku druhé patronky a zároveň byl požehnán i kříž stojící před kapličkou. 
V srpnu 2015 došlo k Benedikci (požehnání) nově zakoupené sošky Panny Marie Svatohorské a tridentské mši svaté, kterou vykonal Mons. Daniel Ireneus Stoupa, OTpB.

kapllička 2016V září 2016 byla kaplička nově zrekonstruována a přidán kříž.

 
Před  850. lety  zde, v  tu dobu  v  Nevremicích,  měl  majetek panenský  premonstráský   klášter  v  Doksanech,  avšak  od vladyky  Ljuba  získali druhý  díl pražští  johanité.  Ti vlastnili Neuměřice  ještě  v  letech  1436 a 1475, avšak  císař  a král Zikmund jim je roku1436 zabral a zapsal je hejtmanu Václavu Cardovi z Petrovic a na Úštěku. Pak se dostaly přechodně Zikmundovi Stříbrnému z Horoměřic a Zikmundovi Barší z Kamenice. Ten vedl roku 1519 kvůli naší vsi i soudní spor. U komorního soudu v Praze žaloval pana Viléma Ilburka z Ilburku a na Ronově, že jeho lidé „člověka jeho Blažka krčmáře zsekali a zamordovati chtěli v domě jeho a přitom jednoho zabili“. Avšak výsledek této pře není znám. Po roce 1534 přešly statky na královskou komoru, ta je prodala Jindřichovi Zejdlicovi ze Šenfeldu. Tak se obec Neuměřice dostala k panství Zvoleněves. V této době byly mezi Neuměřicemi a Olovnicí rybníky, které se později spojily v jednu nádrž.
 
V roce 1597 koupil obec pan Jan Boryně ze Lhoty a připojil je tak k panství Mikovice. Roku 1641 byly odprodány Sezimovi z Vrtby. Ke Zvoleněvsi byly Neuměřice připojeny znovu v roce 1669, kdy je odkoupil vévoda Julius František pohled Neuměřic - cca 1904Sasko-Laurenburský. Panství pak zdědila jeho dcera Anna Marie Františka Toskánská.
 
V roce 1847 se majitelem Neuměřic stal císař Ferdinand V. Dobrotivý a po něm jeho synovec, císař a král Josef I. Katastrální mapa Neuměřic z roku 1840
  
Ve II.polovině 18. století se zde objevilo kopání uhlí, dobývání a vývoz železitých hrudek, těžba pískovce. Nezvratným důkazem po tomto dolování je jáma, která se na jaře roku 2006 propadla, a to až do podzemních šachet, a to v místě zvaném Pod Hrudnicí. Jedná se pravděpodobně o bývalou jámu „Barborka“, staré důlní dílo Neuměřice – jáma LVIII, pozůstatek po těžbě mělce uložené Kounovské sloje (těžba probíhala v letech 1830 – 1840, v úředních výkazech je štola připomínána ještě v roce 1845). Vlastní propad tétozakrytá šachta - foto V.Roškotová jámy je elipsovitého tvaru (2,1x1,9 m), pod vrstvou ornice se nacházejí zbytky betonového pažení, které zajišťovalo ústí jámy. V hloubce asi 4,5 m přechází elipsovitý tvar jámového stvolu do tvaru obdélníkového. Pásmem byla ověřena volná hloubka jámy 15,3 m, není však jasné, zda se jedná o hloubku konečnou. V hloubce 4,5 m je jižním směrem vyražena chodba. Původní vlastník díla není známý, v době ukončení dolování (20. léta 20. století) vlastnili jámu Zikmund Vogel a Max Fleischer. Jáma byla založena pro těžbu černého uhlí, ale jsou domněnky, že po vytěžení uhelné sloje byla jáma dále použita pro těžbu rudky (minerální barvivo).
 
Začalo se rozvíjet také i ovocnářství, ponejvíce pěstování jablek, hrušek, švestek. V obci proto vyrostla sušárna a čerstvé i sušené ovoce bylo dodáváno do Lobče, odtud pak po lodích do Německa. I přes toto všechno se stále jednalo o výhradně zemědělskou ves. 
 
V létě roku 1866 se ve vsi objevil oddíl Prusů. Byli přátelští, za rekvizice platili a velmi se zajímali o těžbu červené a žluté hlinky. S těžbou uhlí  na Kladensku  a výstavbou cukrovaru ve Zvoleněvsi (1859) souvisela  stavba  železnice  Kralupy  –  Zvoleněves  (1882 – 1885), zanedlouho  prodloužená  do Vinařic.  U tratě, kterou tehdy vlastnila  Společnost státní dráhy,  byla  postavena  přízemní  budova  s bytem,  dále sklad a manipulační kolej.
 
základní škola - foto z roku cca 1905Rok 1884 byl důležitým mezníkem v životě obce. Na základě výnosu ze dne 19. 4. 1884 zemské školní rady bylo povoleno zřízení samostatné dvoutřídní školy. Roku 1885 byla otevřena nová škola v Neuměřicích. Byla dvoutřídní, pro pět ročníků. Během 127 let existence školy se zde vystřídalo devět ředitelů. Škola prošla řadou oprav a úprav, rekonstrukcí. Při opravě staré desky se jménem školy v letech 1965 – 1967 byla objevena zapečetěná skleněná trubice s dokumenty, a to se zakládací listinou, předpisem pozemkové daně, pozváním k vysvěcení školy a výtiskem Národních listů, vše z roku 1885.
 
První světová válka přinesla zákaz téměř všech učebnic i některých národních písní.
 
Okupace přinesla také změny. Návraty učitelů ze Sudet   způsobily, že od února 1939 musely odejít do penze  všechny  provdané učitelky, které měly  doma své muže – živitele,  a pak  učitelé nad 58 let. Začalo se  používat německo – českých nápisů a  razítek,  odstraněna  musela  být i  deska s názvem školy, nebyly schváleny učebnice.
V srpnu 1943  byl řídící učitel  pracovně  nasazen na obecní úřad  a učitelky  do  zemědělství.  V únoru 1945  se škola  stala  lazaretem  pro německé uprchlíky, od května 1945 zase pro ruské vojáky. Vyučovalo se v místním  hostinci.  Škola byla znovu pro žáky otevřena v červnu 1945.    
                                                                                                                                                                                                      
V roce 1890 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. Sbor  se roku 1892  podílel na velké národní  slavnosti ve Zvoleněvsi  a roku 1900  se v Neuměřicích  konal  první z několika župních hasičských sjezdů.
 
Roku 1905 - 1906 došlo k vybudování silnice Neuměřice – Velvary. Od roku 1908 je vedena obecní kronika, založená při oslavě výročí císaře a krále Františka Josefa I. Na jeho počest se v obci pořádala Stromková slavnost (vysazování sadu). Začalo se rozvíjet průmyslové podnikání. Těžba uhlí, vysoké pece a hutnictví na Kladensku, vybudování železniční trati, přádelna a strojírenský závod ve Slaném. Nově vyrostly Kralupy nad Vltavou s velikým chemickým závodem. Roku 1902 byly povýšeny na město a roku 1913 se staly sídlem nového okresu, k němuž byly přičleněny i Neuměřice. Soudním okresem pro Neuměřice zůstaly i nadále Velvary, a to až do roku 1949. Roku 1913 založena byla v obci Tělocvičná jednota Sokol.
 
Během I. světové války narukovalo postupně 77 mužů, z nichž 13 padlo. Na budově obecního úřadu byla v roce 1930 odhalena pamětní deska padlým. V poválečném sčítání lidí bylo ve vsi 99 domů s 668. obyvateli.
 
Památník Jana HusaNa jižní straně je kopec, zvaný Svatý vrch, Svatý Jan, prostě „Svaťák“ či „Ján“. Původně na něm stála socha sv. Jana Nepomuckého, ale ani naší vsi se nevyhnula vlna ničení nepomuckých památek, které symbolizovaly Rakousko – Uhersko a v roce 1919 byla socha poražena. Na oslavu vzniku Československé republiky byl postaven památník Mistra Jana Husa a dne 5. 7. 1919 slavnostně odhalen a místo nazváno „Husův vrch“. 
V roce 1920 byla na tento pomník vsazena Suchardova plaketa.
 
Roku 1919 došlo ve statku k první dělnické stávce, vyvolané solidaritou s propuštěným kolegou.  Další  stávky  následovaly. Ve zkratce řečeno, uplatňovaly se  požadavky  na  zlepšení  situace na vsích.  Neuměřice těmito stávkami prosluly a zapsaly se do dějin dělnického hnutí.  Nejrozsáhlejší stávka  se  připisuje roku 1920, kdy se ke stávce připojilo postupně celkem 34 dvorů a nakonec do ní vstoupilo na  širším  Kladensku až kolem 3500 zemědělských nádeníků. Na budovu statku v r. 1980 bylaPamětní deska - foto V.Roškotová umístěna pamětní deska, která však na přelomu roku 2007 - 2008 byla ukradena. Při slavnostním odhalování této desky se otevřelo i malé kino, ale pro malý zájem se promítalo pouze do roku 1989.
 
V r.1924  byla prokopána cesta  z části obce zvané Brčkov až na velvarskou silnici. V r. 1925 se po vydatném dešti rozvodnil potok. Mnoho domů a polí bylo až metr pod vodou.   V tomto roce státní statek převedl na obec pozemky pro stavbu  13. rodinných domků. Sokol získal pozemek na hřiště.
 
V lednu a únoru 1929 trvaly kruté mrazy (až -33 °C), v červenci zase neobyčejná vedra (až 40 °C). V tomto roce byl rekonstruován obecní domek (pastouška) a přestavěn na patrový obecní úřad. Založen byl Neuměřický sportovní klub.
 

II. světová válka a období do roku 1990

Následky a samotná II.světová válka se ani naší obci nevyhnula. Někteří občané se ke svým rodinám již nevrátili. Po odtržení Sudet v roce 1938 se do naší vsi přistěhovaly dvě rodiny sedláků, které musely opustit svá hospodářství. V roce 1939 bylo zavedeno přídělové hospodářství na potraviny a následně i na oblečení. Podle nařízeného soupisu zvířat se odevzdávalo poměrné množství. Při každém vítězství německých vojsk vyzváněly zvony a vlály německé vlajky. Jedinou světlejší událostí v této nelehké době byl rozvod elektřiny do vesnice a zavedení telefonu.

Na jaře 1945 opustili vesnici němečtí sedláci a v okolí procházely pochody smrti. Po vypuknutí Pražského povstání byl ustaven revoluční národní výbor, který z dobrovolníků sestavil hlídky. V těchto hlídkách byli i ruští uprchlíci z německého zajetí, kteří se skrývali u našich občanů. První hlídka Rudé armády se v obci objevila 9. 5. 1945 v ranních hodinách. Od 15. května do poloviny června mezi Neuměřicemi a Kamenným Mostem tábořila sovětská vojska.

Než se republika stačila vzpamatovat z války, přišel 25. únor 1948. Byl založen akční výbor Národní fronty. Provedl „očistu“ a soustředil se na zemědělství. Za rok začala kampaň na zakládání jednotných zemědělských družstev. V roce 1951 se JZD zakládá i v naší obci. Pole se spojila ve velké celky, ze statků museli majitelé odejít. JZD špatně hospodařilo, došlo ke zpustošení budov. Vzhledem k tomu, že v obci hospodařil ještě Československý státní statek (ČSSS), došlo v roce 1961  k jejich sloučení. V letech 1949 – 1950 postavily ČSSS pro své zaměstnance u křižovatky na Velvary dřevěný dvojdomek a místo zbořeného statku v 70.letech čtyřbytový dům. Po rozpadu ČSSS a v rámci restitucí přešly budovy do soukromého vlastnictví.
Na zahrádce hospody „U Paštiků“, která stála na návsi vedle obchodu „U Bušilů“ byla kuželna s pískovou dráhou. Po vzniku SELPA (Vesnické spotřební družstvo) v ní krátkou dobu byly kanceláře, potom kino a nakonec se dům musel pro značnou zchátralost zbořit. Na jeho místě je nyní park.
 
V létě 1945 zde založila paní Vlasta Rohanová (1905-1983) ochotnický divadelní soubor. Sama divadelní hry i písničky psala, vymýšlela choreografii, dávala dohromady obsazení. Mnohým dětem bylo kolem deseti let, a když soubor zanikl, již to byli dospělí lidé. Sjezdili široké okolí, jejich představení měla velký úspěch. Jmenujme namátkou pohádky Princezna Čechie, Tonča Hrdinka, Princezna Zahálka, Krakonoš, Popelka. K této poslední jmenované napsal hudbu Jiří Fencl. Paní Vlasta otextovala i mnoho donedávna hraných písniček, např. Pantoflíček, Od mámy do světa, Nejhezčí na světě jsou naše písničky, Hrával kolovrátek a Růžové psaníčko (tyto dvě vyšly i na gramodesce). Skladba Petrklíč byla oceněna v televizní soutěží v roce 1966; zpíval ji Milan Chladil. Později po válce i za pomoci osvětové besedy nacvičovala různé besídky, tanečky a hry.
 Od roku 1947 až do roku 1950 byl v obci skautský oddíl Junáka s názvem Statečná srdce, v lednu 1951 byl založen pionýrský oddíl a v roce 1961 oddíl jisker. Postupně vše zaniklo.
 
V roce 1960 byla provedena celostátní územní reorganizace. Zrušil se okres Kralupy nad Vltavou a Neuměřice byly připojeny k okresu Kladno. Naše obec se spojila se  sousední obcí Kamenný Most. Silnice procházející vsí dostala asfaltový povrch, postupně se budovala v některých částechpřístavba budovy obecního úřadu vsi kanalizace dešťové vody a chodníky. Přístavbou budovy národního výboru  vznikly prostory pro ordinace obvodního a dětského lékaře. V patře této budovy bylo krátkou dobu i kino a také knihovna, která existuje i v současnosti. Pultovou prodejnu „U Bušilů“ přebudovala Jednota na samoobsluhu.
Pekárna „U Zounků“ byla pro malou produkci zrušena k 1. 1. 1962. Ve statku, ze kterého byli majitelé vyhoštěni, zřídila Jednota „obchodní dům“, kde se mimo potravin dalo koupit např. oblečení, galanterie, nábytek, elektro, drogerie, knihy, hračky, železářské zboží. Obchod byl otevřen v 50. letech a zrušen v roce 1972. V opuštěném stavení po židovských občanech, kde byl před válkou obchod Včela, vzniklo holičství a ze skladu sběrna surovin. Dům nakonec zpustl a byl zbořen, sběrna zanikla a nyní je soukromým majetkem.
 
Po průjezdu vojsk v srpnu 1968 zůstala ve vsi prolomená zeď, nalomený betonový sloup elektrického vedení a rozbité silnice od pásů tanků.
 
Během staletí se pochopitelně měnila i zaměstnání. Nejdříve to bylo jen zemědělství, s ním spojená řemesla a živnosti potřebné pro obec. Později cihelny,  dobývání uhlí a  hrudky,  pěstování  a  sušení  ovoce.  Otevřením cukrovaru ve Zvoleněvsi  (1858  –1999)  sezónní práce na kampani nebo ledování pro olovnický pivovar (1898 - 1950).  Někteří dojížděli za prací  do kladenských dolů a hutí, někteří do továren  do Slaného či do chemického závodu v Kralupech nad Vltavou. A nejen tam se objevili zaměstnanci z naší obce,  jezdili i do Velvar,  Libčic nad Vltavou a do Prahy. Dost lidí zaměstnával i ČSSS.
 
Po roce 1990, jak se postupně rušily a vznikaly nové podniky, měnily se i pracovní příležitosti. I životní úroveň občanů se zlepšila. Barevné televizory, DVD přehrávače, satelity, počítače, automatické pračky či myčky nádobí nejsou v domácnostech výjimkou a osobní automobily stojí téměř u každého domu. Občané své domy opravují, zateplují, vyměňují okna; rozrůstá se počet bazénů u domů. Dříve pro vesnici typický chov domácích zvířat (slepice, králíci, prasata aj.) je na ústupu.
 
K zaměstnanosti pomáhá i dobrá dopravní obslužnost obce. Neuměřice leží na železniční trati Praha – Kralupy nad Vltavou – Slaný – Most a vlaky jezdí obousměrně téměř každou hodinu. Autobusová linka zase zajišťuje spojení Kladno – Neuměřice – Velvary a zpět.
 
Během čtyřiceti let se obec rozrostla, modernizovalo se bydlení. Došlo dvakrát k melioraci Svatojiřského potoka. Poprvé v souvislosti s narovnáním trati a podruhé se zpevňovaly břehy.
 
Ve školním roce 1979/80 prodělala naše škola zásadní změnu v organizaci. Byl zrušen 5. ročník, zůstaly jen 4 ročníky, které podle nové koncepce tvořily 1.stupeň základní školy. Ve školním roce 1994/95 škola přechází na jiné financování,  finanční autonomii, tzn. dohadovací řízení ohledně rozpočtu školy. Další školní roky musel vzhledem k nízkému počtu žáků obecní úřad dotovat chybějící částky, aby nedošlo ke zrušení školy. Od roku 2003 přešla škola pod právní subjektivitu, tzn., že byla příspěvkovou organizací.
Ve školním roce 2007/2008 byl po dlouhých letech znovu otevřen 5. ročník, a to hlavně z toho důvodu, že se tím navýšil počet žáků na škole. Škola měla celkem 19 žáčků.   
Bohužel však, pro dlouhotrvající nedostatek žáků byla naše škola k 1. 8. 2009 zrušena.  
                                       

Období od roku 1990 až k současnosti

Od 1. 7. 1990 byla obec Kamenný Most vyčleněna z obce Neuměřice a začala opět fungovat odděleně.  

Obec Neuměřice začala usilovat o zlepšení vzhledu obce. Zajistila odvoz domovního odpadu, nejprve na skládku, později odvozem popelnic. Postupně pokračovala výstavba dešťové kanalizace, rozjíždělo se soukromé podnikání, jako např. prodejna potravin, restaurace, výroba uzenin, slévárna, stavební či projektové firmy aj. Panelová cesta a začínající výstavba nových rodinných domůOpravily se chodníky, místní komunikace, škola, kaplička i obecní úřad. Provedena byla rekonstrukce elektrického vedení, veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, začalo se s výstavbou nových rodinných domů. Při sčítání v roce 1991 měly Neuměřice 378 obyvatel a 165 domů. Proběhla revitalizace skládky, vybudována byla panelová cesta, kde vyrostly nové rodinné domky (2006-2010).  Do obce přestali dojíždět lékaři. V uvolněných prostorách je nyní samoobslužná prodejna potravin a smíšeného zboží.

V roce 1998 byl po celé obci rozveden plyn, poprvé mezi občany uveden obecní Zpravodaj. Bylo provedeno nové ozvučení obce, začaly se opravovat místní komunikace, ulice.
 
V roce 2000 se Neuměřice staly členem „Mikroregionu Svatojiřského potoka“.  V rámci členství v tomto mikroregionu byla vybudována cyklostezka mezi obcemi Neuměřice a Olovnice. V letech 2001 – 2002 Správa a údržba silnic Kladno provedla úplnou rekonstrukci hlavní silnice vedoucí přes naši obec. Dle výsledků sčítání v roce 2001 bylo v obci trvale hlášených 359 obyvatel a 174 domů.zřícenina domu čp. 12
 
V roce 2003 proběhla rekonstrukce místní komunikace kolem obecního úřadu k restauraci a dále. Stále probíhá výstavba nových domů, plno starých domů se  rekonstruuje. Bohužel, je ještě  dost   domů a statků, které obci na kráse nepřidávají.
 
V roce 2008 započala velká a dosti nákladná akce - výstavba splaškové kanalizace a veřejného vodovodu. Ale životní úroveň i vstup našeho státu do Evropské unie si žádají své. Tato akce probíhala společně s obcemi Slatina a Olovnice, kde se vybudovala společná čistírna odpadních vod pro všechny tři obce.
Naše obec obdržela dotace na tuto rozsáhlou akci: 
z Ministerstva zemědělství Praha:  
na vodovod I. etapu celkem 19.977.000 Kč (tj. 70 % celkových nákladů) a na kanalizaci II. etapu částku 9.153.000 Kč (také 70 % celk.nákladů).     
Z Ministerstva životního prostředí Praha: na kanalizaci I. etapu jsme obdrželi dotaci 24.340.000 Kč (tj. 70 % celk.nákladů) a dále     
od Krajského úřadu Středočeského kraje Praha ještě 2.433.000 Kč, rovněž na kanalizaci I.etapu (což je 10 % celk.nákladů).
Bohužel, na vodovod II. etapu jsme již žádnou dotaci neobdrželi
 
 akce kanalizace a vodovod - za hřištěm           akce kanalizace a vodovod - křižovatka           akce kanalizace a vodovod - Brčkov
 
V létě 2012 započala rozsáhlá celková rekonstrukce budovy bývalé školy, po dokončení  nové sídlo obecního úřadu a v patře prostory pro volnočasové aktivity
přízemístřechavýměna okennová okna a dveře
 
     

 

 

 

V létě 2013 se začalo s budováním nového dětského hřiště za hřištěm TJ Sokol Neuměřice

hřiště

V říjnu 2013 nastalo stěhování úřadu do nově zrekonstruované budovy bývalé školy

budova č.8

V listopadu 2015 byla budova čp. 21 bývalého obecního úřadu prodána.

Dne 14.8.2018 byly zpřístupněny nové herní prvky umístěné v zahradě u budovy obecního úřadu

herní prvkyDne 4.11.2018 bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště u nádraží ČD

fff

 

 

 

Dne 15.4.2019 byly uděleny dle našeho návrhu obecní symboly - znak a vlajka dle přiloženého popisu a odůvodnění:znakvlajkapopis

Na jaře 2020 proběhla oprava kolejí, zbourání budovy na nádraží, postavení nové zastávky pro cestující

foto nádraží

Během roku 2022 se rozšířila asfaltová plocha u hřiště s umělým povrchem. Zde bylo vytvořeno místními sportovci hřiště na hokejbal a jiné sporty.

V říjnu 2022 obec poskytla 1. patro Obecního úřadu Dětské zájmové skupině Hnízdečko. Skupina je určena  dětem  od 18 měsíců do 6 let

Obec koupila do svého vlastnictví koncem roku 2022 stávající budovu "Staré hospody". Záměr obce Neuměřice vyplynul z potřeby vybudovat místo pro občany všech věkových kategorií. Nebylo zde místo k pořádání sportovních a kulturních akcí, hospody a prostor k využití pro návštěvníky hřiště s umělým povrchem. Objekt, ve kterém se v současné době nachází hospoda s víceúčelovým sálem, se zdá být optimální pro všechny tyto účely. Posílení propojení hospody  a občanů obce je klíčové, zejména zvážíme-li budoucí akce konané v hospodě a v sále ( akce NEUmáček, plesy, Máje aj.) a jejich význam pro společenský život obce

        

V jarních měsících roku 2023 byla zrevitalizována dlouho neupravená a zarostlá rokle. Obec chtěla využít nerovný, členitý povrch části rokle pokrytý náletovými dřevinami. Bylo vytvořeno discgolfové hřiště. Jedná se o  jednoduchou hru pro všechny, skvělý sport a aktivní zábavu. Discgolf není náročný na výbavu, dá se snadno naučit, může ho hrát každý bez rozdílu věku. Mohou hrát děti, rodiny s dětmi, sportovci, senioři…  Hraje se nejen rekreačně, ale také na vysoké úrovni www.discgolf.cz.

                                                 

Od 1. dubna 2023 naleznete kontejnery na tříděný odpad u obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Neuměřice na svém jednání rozhodlo o výrazném zvýšení využití pytlového systému sběru.  Proto jednou měsíčně naleznete ve schránce pytle na tříděný odpad -1 ks PLAST a 1 ks PAPÍR. Další potřebné  pytle zakoupíte na OÚ Neuměřice   

V květnu 2023  byla instalována nová nástěnka na návsi u autobusové  zastávky. Jedná se o prostor na plakáty, informační nástěnku OÚ a schránku na Vaše nápady, jak naší obec zlepšit. Čekáme na Vaše názory

          

 

 

 

 

 

Hlášení poruch

info

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Mapové portály obce


baner - Geosense

Gepro-baner

Denní tisk

logo Kladenského deníku

Infocentrum Slaný

 INFOCENTRUM SLANÝ

Kultura Slánsko

obrázek

Ručně malovaná mapa

mapa

Česká republika:

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 

Následující
Předchozí