Neuměřice
Neuměřice

Kácení stromů

 

Podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les  musí být realizováno v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlášky č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.  

Povolení není třeba ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK (vodní tok, rybník, atd.) nebo stromořadí (řada nejméně 10 stromů):

  1. O obvodu kmene do 80 cm,  měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
  2. Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují – li se zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
  3. Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
  4. Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, označení katastrálního území a parcely, doložení vlastnických práv k pozemku – výpis z katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které mají být káceny - druh, počet, popř. velikost plochy keřů, situační zákres, dále musí být udán obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Nezaměňovat pojem obvod a průměr kmene stromu!!!! Důležité je také navržení náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se  rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin! V našich klimatických podmínkách se jedná o dobu od 1.11. do 31.3.

K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jenž jsou součástí významných krajinných prvků ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – vodní tok, údolní niva, les, jezera, rybníky, rašeliniště, atd.., je zapotřebí získat souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto případě MěÚ Slaný, podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK. K žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska je potřeba doložit podklady, podobné viz výše.

Orgán ochrany přírody by měl ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

  

Po pokácení dřeviny musí žadatel na pozemku dřevinu odstranit tak, aby neomezovala a ani jinak neohrozila veřejné prostranství či komunikaci.

Důvody, kdy se nepodává Žádost o povolení ke kácení dřevin, ale Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les:

a/ ke kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky dřevin

b/ ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) na OÚ Neuměřice, který je může pozastavit, omezit, zakázat)

c/ ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život a zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.

 obrázek strom

 

     Žádost o vydání povolení ke kácení stromů            - zde stáhnout

                       Další informace

    


 

 

 

 

Následující
Předchozí