Neuměřice
Neuměřice

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Oficiální název

Obec   N e u m ě ř i c e

2.

Důvod a způsob založení

Obec Neuměřice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle čl. 99  tohoto právního předpisu a dle ustanovení § 3 odst. 4) zákona č. 128/2000Sb., o obcích /obecní zřízení/,  ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3.

Organizační struktura

Starosta obce - Zdeněk Kučera

Místostarosta obce - Jana Holadová

Zastupitelstvo - 7 členů

Kontrolní výbor - 3 členové

Finanční výbor - 3 členové

Obecní úřad - kancelář, ohlašovna - Jana Molnárová

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů Pavel Havránek, Hlavní 113, Ptice, 252 18 Úhonice, email: havranek @gdprgov.cz, tel.: 732278308, ID DS: 2v7awpy

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Neuměřice
Neuměřice čp. 85
273 26 p. Olovnice

Telefon:      
Kancelář starosty: 312583291 mobil:  602346991
Kancelář: 312583119 mobil: 724180531
Fax: 312583119    
E-mail:

obec@obec-neumerice.cz

Internet. stránky: www.obec-neumerice.cz
 Datová schránka:    3afbgpa

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Neuměřice
Neuměřice čp. 85
273 26 p. Olovnice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Neuměřice
Neuměřice čp. 85
273 26 p. Olovnice

Přízemí budovy

4.3.

Úřední hodiny

Út. 8 - 11   14 - 17  (starosta            15 - 17) 
Čt.       8 - 11 14 - 18 (místostarosta  16 - 18)

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář obecního úřadu

Tel:

mobil:

312583119

724180531

 
Starosta  
mobil: 602346991

4.5.

Číslo faxu

 

4.6.

Adresa internetové stránky

www.obec-neumerice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

podatelna@obec-neumerice.cz

obec@obec-neumerice.cz

4.8.

Další elektronické adresy

Datová schránka: 3afbgpa

5.

Bankovní spojení

 

případné platby lze poukázat:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Kralupy n. Vlt.
číslo účtu/kód banky:   388113369 / 0800

Platby v hotovosti lze uhradit v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

6.

00234729

7.

DIČ

CZ00234729

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

Obecně závazné vyhlášky

Územní plán

Strategický plán

8.2.

Rozpočet

Rozpočet a rozpočtová opatření (hospodaření obce)

9.

Žádosti o informace

Žádost o informace - zde

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1.), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená elektronickou podatelnou obce (viz bod 4.7.), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8.). 

Další informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby naleznete zde.

Vypracování odpovědi na podanou žádost je zpoplatněno dle Sazebníku úhrad za poskytování informací - viz bod 15 a 15.1.

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1. a 9 - vložená informace)

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7.), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8. a 9 - vložená informace). 

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře,  kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.

Tyto formuláře zle získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Neuměřice nebo např. na stránkách:  

portálu veřejné správy , archivu formulářů ,

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce - odkaz zde.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.        

15.

Úhrady za poskytování informací

viz Sazebník úhrad za poskytování informací (úhrada nákladů - bod 15.1.)

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.    

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2.

Výhradní licence

Obec Neuměřice v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016             

 

Poskytnuté informace

1/2021 (215.64 kB), 2/2021 a 2/2021, 3/2021

1/2020

1/2019, 2/2019, 3/2019

1/2018, 2/2018,

1/20172/017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017

8/2017

1/2016

    18. Další informace

Charakteristika organizace u RARIS

Pozn.: Zkratkou "InfZ" je myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Následující
Předchozí