Neuměřice
Neuměřice

Dokumenty 106

Nejdůležitější používané předpisy

 

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
- zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 
Úplné znění právních předpisů je dostupné - zde.

 

Následující
Předchozí