Neuměřice
Neuměřice

Ověřování

 

Ověření podpisu – legalizace 

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost podepsaného textu.
Žadatel předloží platný občanský průkaz (popř. cestovní doklad).


Správní poplatek 30,- Kč za ověření jednoho podpisu

 

Ověření podpisu nelze provést: 
1. na listině, která je vyhotovena jiným písmem než latinkou
2. na prázdné listině
3. na listině, která je napsána v cizím jazyce a není k ní přiložen úředně ověřený překlad

V případě většího množství k ověření se prosím objednejte. Děkujeme za pochopení.


Ověření kopie – vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost textu na ověřované listině.
Vidimace se provádí na žádost, vidimovanou listinu pořizuje žadatel na vlastní náklady (tj. úhrada za kopírování).


Správní poplatek 30,- Kč za každou i započatou stranu


Ověřování kopií nelze provést:
1. např. u občanských průkazů, cestovních dokladů, zbrojního pasu, vojenské knížky, rybářského lístku, vkladní knížky, šeku, losu .., geometrického plánu, rysu nebo technické kresby..
2. je-li listina opatřena plastickým textem nebo razítkem
3. jsou-li na kopii nějaké úpravy (škrty, vsuvky, doplňky..)
4. není-li kopie doslova shodná s předloženou listinou
5. je-li předložená listina napsána cizím jazykem a není přiložen úředně ověřený překlad (lze provést fotokopii na náklady žadatele přímo před samotným ověřením)

 

V případě většího množství k ověření se prosím objednejte. Děkujeme za pochopení.

Následující
Předchozí