Neuměřice
Neuměřice

Přidělování č.p. a č.e.

 

Přidělování čísel popisných a evidenčních

 
Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují tak, aby byla viditelná.
 
Budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak.
 
Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly.
 
Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným nebo evidenčním číslem bude budova označena.
 
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
 
Na základě předložené písemné žádosti vlastníka nemovitosti spolu s potřebnými doklady se vydá vlastníku písemný doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního. Nově dle platných zákonů požádá o přidělení nového čísla popisného stavební úřad MěÚ Velvary.
 
Žádost o přidělení čísla popisného si můžete stáhnout ZDE. Vzhledem k tomu, že o číslo popisné požádá po kolaudaci stavební úřad, je pravděpodobné, že tuto žádost nebude vlastník domu potřebovat.
 
Potřebné doklady:  
- písemnou žádost vlastníka
- kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stanovisko příslušného staveb. úřadu 
   o existenci stavby
- geometrický plán
 

O čísla žádá stavební úřad

V § 121 odst. 2 stavebního zákona je pak stanovena nová povinnost pro stavební úřady. Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, vyzve písemně stavební úřad – po předložení podkladů uvedených v § 121 odst. 1 stavebního zákona – příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního. O přidělení čísel tak již nežádá stavebník, ale nově stavební úřad, který následně bude stavbu, včetně čísla popisného, definičního bodu a adresního místa vnášet do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Z tohoto důvodu budou stavebníci vyzýváni, aby k závěrečné kontrolní prohlídce staveb dokládali 2 x geometrický plán. Doporučujeme se nejdříve poradit na příslušném stavebním úřadu - pro naši obec Stavební úřad Velvary.

Povinnost nechat si vyhotovit tabulku s přiděleným číslem popisným (případně evidenčním nebo orientačním) a označit jím budovu dle platných předpisů, zůstává i nadále povinností stavebníka, případně vlastníka budovy. Rovněž povinnost vlastníka stavby, která podléhá evidenci v Katastru nemovitostí, vnést ji do této evidence, není výše uvedenými ustanoveními dotčena.

 
Další informační zdroje a související právní předpisy:
Vyhláška MV č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel.
 

 

ukázka čísla popisnéhoUpozornění na povinnost označení domů číslem popisným

 

    Povinnost označit dům  vyplývá z § 31 - 32  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
     Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
     Nesplněním této povinnosti se vlastník dopouští přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, za který může obec uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.
     Označit své domy by měli občané i ve svém zájmu – v případě, že budou potřebovat jakoukoliv pomoc záchranných složek, urychlí tím příjezd na místo (např. záchranná služba, hasiči aj.).
     Číslo musí být umístěné na viditelném místě.
     Proto žádáme všechny vlastníky nemovitosti, aby si své domy označili a neriskovali tak, že jim obecní úřad vyměří pokutu.
 

 
 

 

Následující
Předchozí