Neuměřice
Neuměřice

Trvalý pobyt

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Základní informace

K trvalému pobytu se může přihlásit občan, který má státní příslušnost ČR. Místem trvalého pobytu se rozumí zvolená adresa pobytu. 
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení (je označen číslem popisným nebo číslem evidenčním).

Oprávněn jednat je:

- občan České republiky starší 15.let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
- zákonný zástupce za občana mladšího 15.let, popřípadě pěstoun
- zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
- zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Kde danou situaci řešit?

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu (v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí, na území vojenských újezdů, na újezdních úřadech).

Při ohlášení je občan povinen:

- předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
- předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu
Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny.
Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18.let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Do přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je občan povinen uvést údaje o:

- jménu, případně jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
- vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby.
 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15.pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Žádost (návrh) naleznete zde. Čestné prohlášení svědků naleznete zde.
 

Správní poplatky

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

 

Sídlo ohlašovny

OÚ Neuměřice, Neuměřice čp. 85, 273 26 p. Olovnice.
 
 

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně.

Odhlášení z původního trvalého pobytu bude provedeno automaticky.

 

 


 

 

Následující
Předchozí