Neuměřice
Neuměřice

Zřízení doručovací adresy

Zřízení doručovací adresy

V souvislosti s novelizací zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, lze s účinností od 1.7.2009 podle ust. § 10 b) odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, na žádost obyvatele v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, tj. podle občanského soudního řádu. Jedná se o zvolenou adresu pro doručovaní, kde si bude občan písemnosti přebírat. V případě zaevidování doručovací adresy je povinností občanů si písemnosti na této adrese přebírat, neboť na tuto adresu je budou veškeré státní instituce kontaktovat. Pokud doručovatel/ka zaevidovanou adresu nenajde, přesto bude písemnost ze zákona považována za doručenou. Zároveň podle ust. § 10 b) odst. 2 platí, že adresu podle odstavce 1, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu. Pro nahlášení doručovací adresy je nezbytné dostavit se osobně na ohlašovnu, tj. na Obecní úřad Neuměřice a prokázat svoji totožnost. 

 

Jak si zřídit adresu pro doručování na přechodné bydliště?

Může nastat situace, že bydlíte na jiné adrese, než na adrese svého trvalého pobytu. Jak si zařídit to, aby vás úřady prostřednictvím základních registrů kontaktovaly na doručovací adrese? Níže je popsán postup, jak toto provést.

Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa, je referenčním údajem podle zákona o základních registrech. Podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech můžete požádat o zavedení doručovací adresy do informačního systému evidence obyvatel.

Ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení, provedete na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu a do informačního systému evidence obyvatel je pak tato adresa zavedena následujícími třemi způsoby:

- občan vyplní formulář „Hlášení adresy pro doručování“ (viz níže) v listinné podobě. Formulář podepíše a předloží doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) přímo na podatelně „svého“ obecního úřadu, nebo

- občan vyplněný formulář a s úředně ověřeným podpisem podá na podatelně „svého“ obecního úřadu, případně zašle na obecní úřad v místě svého trvalého pobytu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky (tím, že formulář převede do elektronické podoby) zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem, anebo

- občan pověří zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy do informačního systému rovněž na obecním úřadě v místě jeho trvalého pobytu.

Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování není stanoven žádný správní poplatek.

Všechny připojené úřady k základním registrům si tak vaši doručovací adresu, kterou si podle výše uvedeného návodu zřídíte, zavedou do svého systému a budou vás následně na tuto adresu obesílat.

 

Tiskopis Hlášení adresy pro doručování - všechny tiskopisy zde ke stažení jsou stejné, jen nabízíme možnosti v jiných formátech (jpg, pdf, doc):

Ke stažení:

formulář

 

 

 

Hlášení adresy pro doručování v JPG

Hlášení adresy pro doručování v PDF

Hlášení adresy pro doručování v DOC

 

 

 

Následující
Předchozí